Akce

Podmínky ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Jsme Ložiska VILIM spol. s r.o., Hamerská 728/21, Olomouc, 77900, Ičo: 268 29 053 a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

 

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám vy sami poskytnete. Jsou to vaše jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ, telefon a email.

 

Dále automaticky zpracováváme údaje z webu, které však ani my nejsme schopni přiřadit konkrétnímu uživateli (IP adresu, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka).

 

Naše provozovna je monitorována automatickým kamerovým systémem s online přenosem a záznamem. Provozovatelem kamerového systému jsme my, Ložiska VILIM spol. s r.o., IČO 268 29 053.

 

Proč vaše údaje zpracováváme.

Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu na zboží či služby, které si u nás chcete objednat. Po uzavření smlouvy vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili objednané zboží, případně abychom vám řádně poskytli objednané služby. (Zpracování osobních údajů pro uzavření a plnění smlouvy je zákonem daným oprávněným důvodem pro zpracovávání osobních údajů.)

 

Automaticky zpracováváme vaši IP adresu, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka, abychom mohli vyhodnocovat a zvyšovat kvalitu našich služeb pro vás, zákazníky. Dále automaticky pořizujeme záznam z kamerového systému, kvůli prevenci a objasňování případné protiprávní činnosti. (Toto spadá do oblasti uskutečňování našich oprávněných zájmů a je zákonem daným oprávněným důvodem pro zpracovávání osobních údajů.)

 

Předávání osobních údajů jiným subjektům

Vaše osobní údaje zpracováváme my jako správce a dále je můžeme předat ke zpracování k námi určenému účelu (viz výše) následujícím zpracovatelům:

  • poskytovatelům doručovacích služeb pro doručování zboží, vyúčtování a dalších písemností
  • osobám vykonávajícím pro nás právní a účetní služby za účelem plnění povinností podle obecně závazných právních předpisů
  • poskytovatelům analytických a informačních služeb za účelem naplňování našich oprávněných zájmů

 

Nezamýšlíme předat osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám mimo rozsah našich či vašich oprávněných zájmů, a to pouze na dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu předání.

 

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro daný účel po celou dobu trvání smlouvy a dále po dobu nejméně 4 let podle zákona o účetnictví a 10 let od posledního vyúčtování v souladu s právní úpravou podle zákona o dani z přidané hodnoty, to zejména pro účely vymáhání a kontroly plnění smlouvy.

 

Vaše osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat a zničíme je v souladu s právními předpisy po splnění všech účelů a potřeb, pro které byly osobní údaje poskytnuty.

 

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů

Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu a na stránkách eshop.loziskavilim.cz v sekci „GDPR“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu: Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli); vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro výše uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje bez dalšího zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na náš email info@loziskavilim.cz, adresa Ložiska VILIM spol. s r.o., Hamerská 728/21, Olomouc, 77900. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.