Akce

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny obchodní případy realizované prodejcem v rámci internetového obchodu eshoploziskavilim.cz, včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivých případech odchýlit pouze na základě písemné dohody prodávajícího a kupujícího.Obchodní podmínky jsou závazné pro zákazníka od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s prodávajícím, tedy od okamžiku, kdy prodávající kupujícímu e-mailem potvrdí přijetí jeho objednávky.

Provozovatel internetového obchodu a dodavatel zboží

Ložiska VILIM s.r.o.
Hamerská 728/21, 779 00 OLOMOUC - Holice
Tel.: +420 585 311 186, Fax: + 420 585 312 301
e-mail: loziskavilim@loziskavilim.cz
IČ: 26829053, DIČ: CZ26829053

Objednávka

Kupní smlouva vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení emailové, které je realizováno po předchozím odeslání objednávky. Prodávajícím potvrzená objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Cena zboží určená v okamžiku odeslání objednávky je konečná a nebude navyšována o jakékoliv další poplatky.

Cena zboží :

Ceny dodávaných produktů jsou platné k datu vystavení objednávky a rozumí se ex works Ložiska VILIM s.r.o.. Ceny jsou uváděny v Kč, není-li dohodnuto jinak, a bez DPH. Ke každé ceně je připočítána DPH dle aktuálně platné sazby. Podkladem pro zaplacení kupní ceny je faktura (daňový doklad), kterou je prodávající oprávněn vystavit v den vyskladnění zboží nebo provedení výkonu. Dnem zaplacení je den přijmutí hotovosti nebo den připsání platby na účet prodávajícího. Při opoždění platby je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

Doprava, převzetí zboží a splnění objednávky :

Zboží je možno obdržet 2 způsoby : smluvním dopravcem DPD nebo osobní odběr na pobočce.
Přepravné a balné je nastaveno na jeden balík s hmotností do 5kg. V případě více balíků, nebo větší hmotnosti, si vyhrazujeme právo na individuální určení ceny přepravného a balného, po předchozím odsouhlasení zákazníkem. Objednávka je splněna dnem převzetí zboží kupujícím. Vlastnické právo na dodané zboží přechází na kupujícího dnem připsání částky v plné výši na účet prodávajícího.

Způsoby úhrady :

Dobírkou placenou dopravci, bankovním převodem nebo v hotovosti při osobním odběru.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Odstoupení od kupní smlouvy :

Kupující je oprávněn dle § 1829 odst.1 OZ bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle, nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy zboží, které od prodávajícího obdržel. S ohledem na charakter prodávaného zboží – konkrétně jde o ložiska ( přesné strojní komponenty ) – je potřeba tohle zboží vrátit v originál obale - vnější papírová krabička může být otevřená, ale vnitřní prachuodolný zatavený obal nesmí být porušený, protože tím pádem je ložisko znehodnoceno pro jeho další případný prodej jinému zákazníkovi a je bráno jako již zboží použíté. Prodávající kupujícímu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijalo. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího : prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část pouze u zboží, které se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Ochrana osobních dat :

Údaje zákazníků jsou výhradně použity pro konkrétní obchodní případ - nákup zboží v tomto obchodě. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Odpovědnost za vady zboží a záruka :

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které bylo předmětem smlouvy, stejně jako jejich uplatňování se řídí těmito obchodními podmínkami, Ve věcech výslovně neupravených se práva a povinnosti řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Je-li zásilka poškozena, může kupující převzetí odmítnout. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem dodán nový výrobek. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, ale až po rozbalení, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned ( tentýž den, např. mailem, telefonem). Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Odpovědnost prodávajícího za jakost zboží při převzetí :

1. Práva a povinnosti smluvních stran, plynoucí z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti za jakost, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy..

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal :

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel nebo výrobce popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu zboží,

- se zboží hodí k účelu, který je pro její použití zhotovitel uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

3. Práva z odpovědnosti za vady zboží :

A. V případě objednání přes e-shop:
Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství

B. V případě osobního odběru:
Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

C. Reklamaci zboží může Kupující uplatnit osobně ve všech pobočkách prodávajícího nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu: Ložiska VILIM s r.o., Hamerská 728/21, 779 00, OLOMOUC - Holice

D. V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného dostatečného chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závody a správné kontaktní údaje kupujícího.

E. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě společnosti Ložiska VILIM s r.o.

F. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

  • Mechanickým poškozením
  • Živelnou katastrofou
  • Prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci
  • Prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou

G. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Reklamace

Záruční doba za jakost je 24 měsíců od data převzetí kupujícím. Doba, po kterou nemůže kupující vadnou věc užívat, tj. od uplatnění reklamace u prodávajícího až do doby, kdy je kupující povinen si věc z reklamace převzít, se do lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění (do záruční doby) nepočítá. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba (po výměně zboží tedy neběží nová záruční doba).

Odpovědnost prodávajícího za vady (za jakost při převzetí) se nevztahuje:

- na běžné opotřebení zboží jeho používáním

- na případy neodborného používání zboží, tj. zejména na případy používání v rozporu s účelem, ke kterému se běžně používá v rozporu s dokumentací, která byla ke zboží prodávajícím připojena,

- na vady vzniklé mechanickým poškozením zboží,

- na vady způsobené v důsledku používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy,

- na vady způsobené v důsledku provedení nekvalifikovaného zásahu či změnou konfigurace,

- na vady způsobené v důsledku působení vyšší moci.

Nároky z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího :.

A. Kupující je při uplatnění reklamace povinen uvést zejména, nikoliv však výlučně:

1. Identifikaci smlouvy, na základě které reklamaci uplatňuje za účelem prokázání, že reklamované zboží bylo skutečně zakoupeno v internetovém obchodě prodávajícího,

2. Adresu a telefonické spojení (popřípadě e-mail) kupujícího, popřípadě na kontaktní osobu oprávněnou jednat za kupujícího, a to spolu s přiložením písemné plné moci, která takovou osobu k jednání za kupujícího opravňuje,

3. Podrobný popis vad předmětu smlouvy včetně určení, jaké části předmětu smlouvy se vada týká, popřípadě jak se tato vada předmětu smlouvy projevuje,

4. Jaké právo z vadného plnění si kupující zvolil.

B. Nebude-li oznámení o uplatnění reklamace ze strany kupujícího splňovat některý z výše uvedených bodů (nebo nepředá-li kupující zboží prodávajícímu v původním nepoškozeném prachuvzdorném obalu – týká se ložisek), prodávající kupujícího na nedostatky reklamace upozorní. Kupující je povinen zabezpečit uchování předmětu smlouvy ve stavu ke dni zjištění vady či reklamace, a to až do okamžiku prohlédnutí reklamované vady odpovědným zástupcem prodávajícího, jinak se vystavuje nebezpečí, že uplatněná práva z odpovědnosti prodávajícího za vady nebudou uspokojena.

C. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím požadován. Pokud kupující výrobek zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.

Vyřízení reklamace

  1. Po vyřízení reklamace prodávající informuje o této skutečnosti kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Prodávající vydá zboží kupujícímu stejným způsobem, jako bylo k vyřízení reklamace Prodávajícímu dodáno (tj. pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno přepravní službou, zpět na adresu kupujícího, pokud bylo zboží předáno osobně v provozovně prodávajícího, je kupující povinen si zboží osobně vyzvednout.
  2. Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
  3. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úhradu za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
  4. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.
  5. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
  6. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Závěrečné ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou těmito obchodními podmínkami s definovaným způsobem vyřízení případné reklamace dotčena.